บุคลากร

นายปราโมทย์  สายภา
กศ.ม. คณิตศาสตร์

หัวหน้างานวิทยบริการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นุชจรินทร์-อมรสิน-2.jpg

นายณราวิตญ์   มีดี
ศศ.บ. ภาษาไทย

นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง
ศศ.บ. บรรณารักศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

นายสามารถ เวชอุดม
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นางสาวนุชจรินทร์  อมรสิน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวเยี่ยมจิตต์-สายงาม-ห้องสมุด.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นายอาทิตย์-จินดาศรี.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวปวีรา-ยินดีงาม.jpg

นางสาวเยี่ยมจิตต์  สายงาม

นายอาทิตย์  จินดาศรี

นางปวีณา ยินดีงาม